Bredden

- En ny stadsdel växer fram

För hyresgäster

Om Bredden

Nya Bredden – en värld att leva i

Nu utvecklar vi en ny, spännande stadsdel i Bredden med unika förutsättningar. Här finns nämligen redan det som är så svårt att locka till sig: etablerad handel, arbetsplatser, hotell och mässa. Förutsättningarna är mycket goda för ett väldigt bra utbud och god service för de boende – något som annars ofta är mycket svårt att åstadkomma.

Nya Bredden lägger till allt som vi människor behöver för vår vardag: bostäder, förskolor, service, parker, stadsgator och affärer. Resultatet blir en levande och trygg stadsdel. Mysig, med goda kommunikationer och bra service för både unga och gamla.

Hållbarheten – miljömässig och social – står i centrum. Här bygger vi på lång sikt. I förvandlingen från handelsplats till riktig stadsdel har vi lyssnat till Upplands Väsbys kommun egen beskrivning av stadsbyggande och begreppet stad.

Vi har också tagit del av de senaste rönen och trenderna kring vad invånarna älskar i en lyckad stadsdel. Det handlar om begrepp som urban verksamhet, liv dygnet runt, täthet, kvartersformer, kopplingar (övergångar) inom och till stadsdelen, närheten till parker och utformningen av de offentliga rummen.

Genom att använda den senaste kunskapen om vad som får människor att trivas får vi en långsiktigt hållbar utveckling. En utveckling som kommer att attrahera bostadsköpare, hyresgäster, affärsliv, kontor och konsumenter under många, många år framöver.

Vi tror på en dialog med dig som bor, lever och arbetar här. Alla röster räknas och nya perspektiv välkomnas. Det är så vi bygger en riktigt stadsdel – en stadsdel att leva i.

Omväxling förnöjer

Det här nya konceptet kommer att göra Bredden till en stadsdel i världsklass. Vi utgår från områdets befintliga struktur. Till det lägger vi nya gator, parker och byggnader med ovanligt stor variation. Variation i byggnadsvolymer, gatutyper och typer av gröna mötesplatser.

Redan idag finns bra ytor för handel, kontor och hotell. Till det läggs nu ett nät av urbana gator i de centrala delarna. Gatorna kantas av en blandning av befintliga och nya byggnader. Här samsas bostäder med andra verksamheter – som det ska vara i en riktig stad.

De befintliga byggnadernas stora format får sällskap av en helt ny struktur, som blir mindre och mindre i formatet ju längre du kommer mot söder. Den nya strukturen kompletterar och stärker den befintliga. Variationen skapar en spännande karaktär och nya platser.

Vi lägger till ett antal högre byggnader nära den befintliga glasskrapan. Här bildas en spännande stadssilhuett som tillvaratar platsens historiska egenskap av landmärke. Men sida vid sida hittar du även en intimare skala i form av stadsradhus.

I områdets norra del kompletteras dagens kontorsfastigheter med nya kvarter som förlänger staden norrut. Såhär nära E4:an passar inte bostäder, utan det blir andra typer av verksamheter.